Evenementen/bijeenkomsten – deelnemers.

Artikel 1: Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanmelden: het aanmelden van de deelnemer op de website van HBS ARTEMIS om deel te kunnen nemen aan evenementen;
 2. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden HBS ARTEMIS evenementen/bijeenkomsten – deelnemers;
 3. Evenementen: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, aan fysieke evenementen (o.a. 3D wedstrijden) deel te nemen;
 4. Deelnemer: natuurlijk persoon, rechtspersoon of een overheidsorganisatie, die deelneemt aan het evenement ;
 5. Overeenkomst: overeenkomst tussen HBS ARTEMIS en deelnemer;
 6. Website: www.hbs-artemis.nl, website van HBS ARTEMIS, waarop deelnemer zich kan aanmelden voor de Evenementen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die HBS ARTEMIS sluit met betrekking tot de Evenementen.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. HBS ARTEMIS en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst.

 1. De overeenkomst met de deelnemer komt tot stand nadat HBS ARTEMIS de aanmelding van de deelnemer heeft aanvaard. De aanvaarding door HBS ARTEMIS vindt standaard per e-mail plaats, tenzij de deelnemer niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post of fax plaats.
 2. Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. HBS ARTEMIS is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor de deelnemer toegankelijk te houden.

 

Artikel 4: Duur van de overeenkomst.

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken/volgen van of deelnemen aan het evenement of de bijeenkomst.

 

Artikel 5: Betaling.

 1. De deelnemer is deelnamekosten verschuldigd voor het deelnemen aan een evenement, tenzij anders is overeengekomen of aangekondigd.
 2. Kosten die verschuldigd zijn, worden afgerekend via iDEAL op de website van HBS ARTEMIS, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Op het verschuldigde bedrag is (vooralsnog) geen btw van toepassing.

 

Artikel 6: Annulering.

 1. De deelnemer dient zijn/haar aanmelding via de website van HBS ARTEMIS te annuleren. De annulering wordt door HBS ARTEMIS per e-mail bevestigd.
 2. Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor een betaling verschuldigd is, geldt het volgende. Bij annulering vanaf vijf werkdagen voor aanvang van het evenement of op de dag van het evenement zelf, is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
 3. Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor geen betaling verschuldigd is, geldt dat deelnemers hun aanmelding kosteloos kunnen annuleren en is het eerste lid van toepassing, tenzij anders is overeengekomen/aangekondigd.
 4. Het niet verschijnen op het evenement zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het evenement.
 5. HBS ARTEMIS behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het evenement/de bijeenkomst te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor het evenement/de bijeenkomst zonder dat HBS ARTEMIS gehouden is tot enige schadevergoeding. Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

 

Artikel 7: Overmacht.

 1. HBS ARTEMIS heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van HBS ARTEMIS niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van vrijwilligers.

 

Artikel 8: (Persoons)gegevens.

 1. In het kader van het gebruik en deelname aan de Evenementen zal HBS ARTEMIS mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.
 2. Er kunnen wedstrijduitslagen van u gedeeld worden op de website en social media van HBS-Artemis.
 3. Er kan beeldmateriaal die tijdens onze wedstrijden en evenementen gemaakt worden, al dan niet bewegend, geplaatst worden op de website en social media van HBS-Artemis.

 

Artikel 9: Intellectueel eigendom en auteursrechten.

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van het evenement/de bijeenkomst verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij HBS ARTEMIS of derden. De van HBS ARTEMIS verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van deelnemer. Het is deelnemrs niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk) materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
 2. De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidmateriaal in het kader van het evenement/de bijeenkomst berusten bij HBS ARTEMIS of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan deelnemer.
 3. Deelnemer erkent de in eerste en tweede lid genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van HBS ARTEMIS om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.

 

Artikel 10: Bijzondere bepalingen.

 1. Het is deelnemer niet toegestaan tijdens het betreffende evenement of de bijeenkomst reclame te maken/verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/haar eigen onderneming of andere ondernemingen, die niet deelnemen aan het betreffende evenement/de bijeenkomst.
 2. Voorts dient deelnemer instructies op te volgen van medewerk(st)ers van HBS ARTEMIS in het kader van het evenement/de bijeenkomst.
 3. Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van het evenement/de bijeenkomst.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid.

 1. Hoewel het evenement/de bijeenkomst, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk) materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt HBS ARTEMIS geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het evenement/ de bijeenkomst;
 2. HBS ARTEMIS is niet aansprakelijk voor bij deelnemer ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie;
 3. HBS ARTEMIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HBS ARTEMIS;
 4. Voor zover HBS ARTEMIS aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt;
 5. HBS ARTEMIS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers op het evenement/de bijeenkomst;
 6. HBS ARTEMIS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan HBS ARTEMIS of veroorzaakt door goederen of materialen van HBS Artemis. Voor genoemde schade is HBS ARTEMIS alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

 

Artikel 12: Rechter.

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht.

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene voorwaarden HBS ARTEMIS evenementen/bijeenkomsten – deelnemers gelden met ingang van 18 november 2021.