Huishoudelijk Reglement

 

Lelystadse Handboog Schutterij ArtemisArt. 01. Lidmaatschap.


De vereniging kent ereleden, leden en aspirant-leden.

 1. Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
 2. Bij aanmelding als aspirant-lid of lid van de vereniging dient men gelijktijdig het lidmaatschap van de N.H.B. te aanvaarden.N.H.B. staat voor Nederlandse Handboog Bond. Men is dan tevens collectief W.A. verzekerd.
 3. De aanmelding dient te geschieden via een door het bestuur te verstrekken aanmeldingsformulier.
 4. Het erelidmaatschap kan worden verstrekt aan personen, welke zich voor de vereniging of voor het handboogschieten, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 

Art.02. Einde van het lidmaatschap.

Men houdt op aspirant-lid of lid te zijn door:

 1. Schriftelijke opzegging met inachtneming van de opzegtermijn van 3 maanden.
 2. Royement wegens wangedrag, wanbetaling of andere handelingen strijdig met het reglement.
 3. Andere in de statuten aangegeven redenen.
 

Art.03. Contributie.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 1. De contributie en het inschrijfgeld worden jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
 2. Alle aspirant-leden en leden zijn contributie plichtig.
 3. Ieder aspirant-lid of lid betaalt bij toetreding inschrijfgeld.
 4. In bijzondere gevallen kunnen aspirant-leden of leden schriftelijk bij het bestuur een beroep doen op de toepassing van artikel 8 lid 2 van de statuten der vereniging.
 

Art.04. Bestuur.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden maar bij voorkeur uit 5 of 7 leden.
 2. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, en de penningmeester.
 3. De voorzitter leidt de vergadering, bij diens ontstentenis de vicevoorzitter of een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
 

Art.05 Algemene Leden Vergadering.

 1. Toegang tot de Algemene Leden Vergadering hebben aspirant-leden, leden, ereleden en door het bestuur genodigden personen.
 2. Elk lid heeft het recht tot het uitbrengen van ÈÈn (1) stem. Voor het uitbrengen van andere stemmen zie artikel 6 punt b.
 3. De Algemene Leden Vergadering moet plaatsvinden in de eerste zes maanden na afloop van het verenigingsjaar.
 4. 1/10 der leden kan schriftelijk bij het bestuur een Algemene Leden Vergadering aanvragen.
 5. Het bestuur is verplicht de leden in kennis te stellen van de vergaderdatum, welke dient te vallen binnen vier (4) weken na het ontvangst van de inkennisstelling.
 6. Kandidaatstellingen voor bestuursfuncties dienen uiterlijk 14 dagen na de postdatum van de convocatie voor de Algemene Leden Vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
 7. Uitsluitend leden van 18 jaar en ouder kunnen zich kandidaat stellen.
 

Art.06. Besluitvorming.

 1. Besluiten worden genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Het bestuur kan beslissen of aspirant-leden, uitsluitend met betrekkingtot zaken die direct het jeugdbeleid der vereniging raken, één (1) gehele of gedeeltelijke stem kunnen uitbrengen.
 3. Over personen en of zaken met een persoonlijk karakter wordt schriftelijk gestemd.
 4. Bij het staken der stemmen over personen, wordt indien nodig een herstemming gehouden. Indien ook dan de stemmen staken beslist het bestuur.
 

Art.07 Uitrusting.

 1. Aspirant-leden en leden kunnen, voor zover voorradig, gedurende het eerste lidmaatschapsjaar van de verenigingsmaterialen gebruik maken.
 2. Na het eerste lidmaatschapsjaar is het mogelijk de materialen te huren op basis van een halfjaarlijkse overeenkomst.
 3. De overeenkomst loopt van 01-01 tot en met 30-06 en van 01-07 tot en met 31-12.
 4. Na elke halfjaarlijkse overeenkomst kan deze worden herzien.
 5. In voorkomende gevallen kan het bestuur bij beschadiging door oneigenlijk gebruik van clubmaterialen een vergoeding vaststellen en deze verhalen op de veroorzaker.
 6. Indien de schade door meerdere personen is veroorzaakt zal deze naar evenredigheid op hen worden verhaald.
 7. De clubmaterialen zijn uitsluitend beschikbaar tijdens verenigingsactiviteiten en mogen niet zonder toestemming worden meegenomen.
 

Art.08 Embleem en Sportkleding.

 1. Het embleem bestaat uit een zwart veld met daarin goud/geel een schutster, voorstellende de godin Artemis.
 2. Het aanbevolen sporttenue is wit, volgens richtlijnen der F.I.T.A./N.H.B.
 

Art.09 Wedstrijdreglementen.

 1. De door de vereniging te houden verenigingskampioenschappen en verenigingswedstrijden dienen te geschieden volgens door het bestuur samengestelde wedstrijdreglementen, bij voorkeur  gebaseerd op de wedstrijdreglementen van de F.I.T.A./N.H.B.
 

Art.10 Lidmaatschap sportorganisatie.

 1. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond (N.H.B.)
 

Art.11 Wijziging huishoudelijk reglement.

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door de Algemene Leden Vergadering, op voordracht van het bestuur.
 

Art.12 Overige.

 1. In zaken waarin het huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien beslist het bestuur.
     

Vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering d.d. 24 januari 1985.
Wijziging op de Algemene Leden Vergadering d.d.14 april 1996.
Wijziging artikel 7 op de Algemene Leden Vergadering d.d.7 maart 2005