Huishoudelijk Reglement

 

Lelystadse Handboog Schutterij ArtemisArt. 01. Lidmaatschap.

De vereniging kent 4 categorieën van lidmaatschap. Dit zijn:

 1. Aspiranten in de leeftijd van 8 tot 13
 2. Jeugd in de leeftijd van 13 tot 18
 3. Senioren vanaf de leeftijd van 18 jaar
 4. Ereleden

 1. Bij aanmelding als lid van de vereniging dient men gelijktijdig het lidmaatschap van de N.H.B. te aanvaarden. N.H.B. staat voor Nederlandse Handboog Bond. Men is dan tevens collectief W.A. verzekerd.
 2. De aanmelding dient te geschieden via een door het bestuur te verstrekken aanmeldingsformulier.
 3. Het erelidmaatschap kan worden verstrekt aan personen, welke zich voor de vereniging of voor het handboogschieten, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

 

Art.02. Einde van het lidmaatschap.

Men houdt op lid te zijn door:

 1. Schriftelijke opzegging met inachtneming van de opzegtermijn van 3 maanden.
 2. Royement wegens wangedrag, wanbetaling of andere handelingen strijdig met het reglement.
 3. Andere in de statuten aangegeven redenen.

 

Art.03. Contributie.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 1. De contributie en het inschrijfgeld worden jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
 2. Alle leden zijn contributie plichtig.
 3. Ieder lid betaalt bij toetreding inschrijfgeld.
 4. In bijzondere gevallen kunnen leden schriftelijk bij het bestuur een beroep doen op de toepassing van artikel 8 lid 2(ontheffing) van de statuten der vereniging.

 

Art.04. Bestuur.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden maar bij voorkeur uit 5 of 7 leden.
 2. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, en de penningmeester.
 3. De voorzitter leidt de vergadering, bij diens ontstentenis de vicevoorzitter of een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

 

Art.05 Algemene Leden Vergadering.

 1. Toegang tot de Algemene Leden Vergadering hebben leden, ereleden en door het bestuur genodigden personen.
 2. Elk lid vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft het recht tot het uitbrengen van één(1) stem. Voor het uitbrengen van andere stemmen zie artikel 6 punt b.
 3. De Algemene Leden Vergadering moet plaatsvinden in de eerste zes maanden na afloop van het verenigingsjaar.
 4. 1/10 der leden kan schriftelijk bij het bestuur een Algemene Leden Vergadering aanvragen.
 5. Het bestuur is verplicht de leden in kennis te stellen van de vergaderdatum, welke dient te vallen binnen vier (4) weken na het ontvangst van de inkennisstelling.
 6. Kandidaatstellingen voor bestuursfuncties dienen uiterlijk 14 dagen na de postdatum van de convocatie voor de Algemene Leden Vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
 7. Uitsluitend leden van 18 jaar en ouder kunnen zich kandidaat stellen.

 

Art.06. Besluitvorming.

 1. Besluiten worden genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Het bestuur kan beslissen of aspirant-leden, uitsluitend met betrekkingtot zaken die direct het jeugdbeleid der vereniging raken, één (1) gehele of gedeeltelijke stem kunnen uitbrengen.
 3. Over personen en of zaken met een persoonlijk karakter wordt schriftelijk gestemd.
 4. Bij het staken der stemmen over personen, wordt indien nodig een herstemming gehouden. Indien ook dan de stemmen staken beslist het bestuur.

 

Art.07 Uitrusting.

 1. Leden kunnen, voor zover voorradig, gedurende het eerste lidmaatschapsjaar van de verenigingsmaterialen gebruik maken.
 2. Na het eerste lidmaatschapsjaar is het mogelijk de materialen te huren op basis van een halfjaarlijkse overeenkomst.
 3. De overeenkomst loopt van 01-01 tot en met 30-06 en van 01-07 tot en met 31-12.
 4. Na elke halfjaarlijkse overeenkomst kan deze worden herzien.
 5. In voorkomende gevallen kan het bestuur bij beschadiging door oneigenlijk gebruik van clubmaterialen een vergoeding vaststellen en deze verhalen op de veroorzaker.
 6. Indien de schade door meerdere personen is veroorzaakt zal deze naar evenredigheid op hen worden verhaald.
 7. De clubmaterialen zijn uitsluitend beschikbaar tijdens verenigingsactiviteiten en mogen niet zonder toestemming worden meegenomen.

 

Art.08 Embleem en Sportkleding.

 1. Het embleem bestaat uit een zwart veld met daarin goud/geel een schutster, voorstellende de godin Artemis.
 2. Het aanbevolen sporttenue is wit, volgens richtlijnen der F.I.T.A./N.H.B.
 3. Het verenigingstenue bestaat uit zwart met geel. De richtlijn hiervoor is dat op de zwarte achtergrond het clublogo links op de borst wordt geborduurd met daaronder de voornaam van de betreffende persoon en op het rugpand de tekst HBS ARTEMIS in geel. Het verenigingstenue kan bij de vereniging worden besteld.

 

Art.09 Wedstrijdreglementen.

De door de vereniging te houden verenigingskampioenschappen en verenigingswedstrijden dienen te geschieden volgens door het bestuur samengestelde wedstrijdreglementen, bij voorkeur gebaseerd op de wedstrijdreglementen van de F.I.T.A./N.H.B.

 

Art.10 Gebruik van de clubaccommodatie

 1. Het is de leden niet toegestaan drank en etenswaren te nuttigen in de schiethal.
 2. Zodra de boog gebruiksklaar is dienen boogkoffers/-tassen en overige attributen op de daartoe bestemde plaatsen te worden opgeborgen.
 3. Tijdens trainingen voor de categorie 1 en 2 is het voor anderen dan de trainer(s) en de deelnemers in de categorie 1 en 2, niet toegestaan zich in de schiethal te bevinden. Ook niet voor het alvast neer zetten van boogkoffers/- tassen. Uitsluitend en met nadrukkelijke toestemming van de trainer(s) kan hier incidenteel van worden afgeweken. Indien de weersomstandigheden het toelaten kan de training in de categorie 1 en 2 ook op het buitenterrein plaats vinden. Het is dan voor andere schutters niet mogelijk ook van het buitenterrein gebruik te maken. In overleg met de trainer(s) kan hiervan worden afgeweken.
 4. Het is de schutters in beginsel niet toegestaan in één schietbeurt meer dan 3 pijlen per keer te schieten. Afhankelijk van de drukte en hoeveelheid schutters kan en mag hiervan in onderlinge samenspraak worden afgeweken.
 5. De schutter die in de kantine wil pauzeren dient zijn pijlenkoker in de schiethal achter te laten. Bij voorkeur bij de eigen boog.

 

Art.11 Alcohol

Gedurende trainingen, vrij schieten en wedstrijden is het niet toegestaan alcoholhoudende drank te nuttigen. Een schutter dient desgevraagd aan te geven of hij of zij klaar is met schieten alvorens alcohol te nuttigen. Bij overtreding van dit artikel volgt een ernstige waarschuwing. Bij herhaaldelijke overtreding door die persoon kan deze geschorst worden wat uiteindelijk royement tot gevolg kan hebben.

 

Art.12 Lidmaatschap sportorganisatie.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond (N.H.B.)

 

Art.13 Wijziging huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door de Algemene Leden Vergadering, op voordracht van het bestuur.

 

Art.14 Overige.

In zaken waarin het huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien beslist het bestuur.

 

Vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering d.d. 24 januari 1985.
Wijziging op de Algemene Leden Vergadering d.d.14 april 1996.
Wijziging artikel 7 op de Algemene Leden Vergadering d.d.7 maart 2005