Regeling veilig sporten HBS Artemis



Voorwoord


 

Als bestuur van HBS Artemis willen wij de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel en we nemen maatregelen om grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Voor HBS Artemis geldt dat we iedere zaak van grensoverschrijdend gedrag er één teveel vinden! We hanteren een zerotolerance beleid. Misbruik, pesten maar ook discriminatie of geweld kunnen helaas nooit voor 100% voorkomen worden, maar we stellen alles in het werk om te zorgen, dat de kans erop zo klein mogelijk is.

Dit doen we door het goede voorbeeld te geven en door elk lid kennis te laten nemen van deze regeling als zij zich aanmelden. Bestaande leden worden via de gebruikelijke media geïnformeerd.

Bijgaande regeling is ter preventie. Ook zijn we blij dat wij een vertrouwenscontactpersoon (VCP), de heer Martin Voermans, hebben aangesteld als vrijwilliger. Samen met de vertrouwenspersonen van het Centrum Veilige Sport Nederland gaat hij  -eventuele-  meldingen serieus en professioneel behandelen en/of begeleiden.

 In deze regeling zijn de NOC-NSF kaders van toepassing en hun regels overgenomen.

 Het bestuur van HBS Artemis







 

1.    Inleiding

Ongewenst gedrag kan leiden tot spanningen op de sportvloer. Deze kunnen sporters, begeleiders en vrijwilligers belemmeren in hun functioneren. Als ongewenst gedrag aanhoudt, kunnen de klachten chronisch worden. Dit kan leiden tot ziekte of arbeidsongeschiktheid.

HBS Artemis streeft naar optimale sportomstandigheden, waardoor de veiligheid en de gezondheid van de leden, begeleiders en vrijwilligers zo veel als mogelijk wordt gewaarborgd en waardoor het welzijn van hen zo veel als mogelijk wordt bevorderd.

Leden, begeleiders en vrijwilligers zullen de aan hen toegekende of ter beschikking gestelde materialen, uitrusting, apparatuur en andere activa zeer zorgvuldig beheren, er op een juiste wijze mee omgaan en gebruiken voor zakelijke doelen.

Op alle niveaus wordt een ieder zo geïnformeerd dat iedereen zijn vastgestelde rol binnen de vereniging optimaal kan vervullen.

Communicatie met en tussen de leden, begeleiders en vrijwilligers van de vereniging en met externen zal op een eerlijke en open manier plaatsvinden. Het past binnen de vereniging dat sporters elkaar ook op gedragingen aanspreken.


2.   Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Alle begeleiders die met de leden in aanraking komen zijn gehouden een VOG aan te vragen. Het bestuur coördineert dit proces (aanvragen, registeren en archiveren).


3.   Omgangsregels voor alle leden

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. Bij activiteiten kan er sprake van lichamelijk contact. Ook worden er gemakkelijk opmerkingen gemaakt over de prestaties of het uiterlijk van een ander. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 

4.  Overschrijdend gedrag

Wanneer een lid van de sportvereniging zich niet houdt aan de gedragsregels dan heeft het bestuur de opdracht de regels te handhaven. Om dit te kunnen doen zal uitgezocht moeten worden wat er is voorgevallen. Het beginsel hoor en wederhoor moeten dan worden toegepast.

Er wordt (pas) gehandeld, nadat de melding digitaal is gedaan via de website van HBS Artemis ter attentie van de VCP. Dit kan door het slachtoffer, maar ook door omstanders dan wel bestuursleden gedaan worden, namens het slachtoffer.

De VCP ontvangt deze melding digitaal en zorgt voor een degelijk onderzoek maar ook voor de afhandeling van de melding. Uiterlijk binnen 48 uur wordt de bevestiging van de melding gedaan en uitgelegd wat de manier van afhandeling zal zijn.

Mocht het zo zijn dat er sprake is van een complexe melding, dan zal contact worden gezocht met de externe vertrouwenspersonen om als commissie de melding af te kunnen handelen.

Mocht het zo zijn dat er sprake is van Seksuele Intimidatie dan zal contact gezocht worden met de sportbond. De bond en de vereniging kunnen dan overleggen over het vervolg van de zaak. Het is mogelijk dat er ook door justitie een onderzoek wordt uitgevoerd en in zo’n geval zal het onderzoek van justitie eerst afgerond moeten zijn voor de zaak binnen de sport onderzocht kan worden.


5.   De Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP van HBS Artemis is een intern vertrouwenspersoon, Martin Voermans. Hij  coördineert en behandelt alle aspecten en begeleiding van slachtoffers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en integriteitszaken conform het ‘regeling Veilig sporten’ van HBS Artemis. De VCP moet zich houden aan de gedragsregels van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, het LVV.

De VCP kan op verzoek van het slachtoffer of op eigen initiatief in geval van dringende of ernstige omstandigheden de beschikbare medici (man of vrouw) als vertrouwenspersoon inschakelen.  Zij begeleiden en adviseren de melders c.q. slachtoffers of beschuldigden van Seksuele Intimidatie in het gehele proces, en daarnaast kan een vertrouwenspersoon ook een adviesfunctie voor een bestuur hebben van een sportvereniging of sportbond.

Alle meldingen, vragen en communicatie verlopen via de VCP.

 • De VCP is binnen HBS Artemis het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie en hier met iemand over wil praten.
 • De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging.
 • De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur, etc.


De taak van de VCP is –dus- vooral een procedureel adviserende rol.

De VCP doet gevraagd en ongevraagd adviezen aan het bestuur en stelt eens per jaar een jaarverslag op en stelt deze aan het bestuur ter beschikking.